Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (10:40 30/07/2020)


HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019, của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, để thực hiện Nghị quyết trên, UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở xây dựng xã hội học tập.

Đáng chú ý, thành phố cũng sẽ thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong ngành giáo dục; rà soát, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với các cấp học.

Đồng thời, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Xây dựng lộ trình và thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, tiến tới toàn bộ đội ngũ được chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Thành phố cũng sẽ rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhất là chế độ tiền lương nhằm tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác. Ưu tiên bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên chủ chốt để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Tiếp tục rà soát mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên tài chính và quỹ đất để bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 2 buổi/ngày, nhất là ở vùng còn khó khăn, bảo đảm đủ các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch…

Song song thực hiện các nội dung trên, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo; thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật