Phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế đợt 4 năm 2020 (15:35 29/07/2020)


HNP - Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành phố đợt 4 năm 2020.

Theo đó, phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 60 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, người đã là công chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ của thành phố Hà Nội đợt 4 năm 2020 với tổng kinh phí: 7.176.012.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm mười hai ngàn đồng).

Trong đó: Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 của ngân sách cấp Thành phố là: 263.973.000 đồng; Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã là: 6.415.012.000 đồng; Nguồn dự toán ngân sách được giao, nguồn thu được để lại sử dụng theo quy định, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của Hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ lương là: 497.027.000 đồng.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (đợt 3) năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của Hội để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách; thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước. Sở Nội vụ, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật