Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc (13:46 28/07/2020)


HNP - Ngày 24/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND, triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc (GCM) trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, UBND thành phố triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm về nội dung trên. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến thông tin về thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế và đào tạo, nâng cao năng lực. Việc tuyên truyền phải có nội dung phù hợp với giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ dân trí, đặc điểm của từng địa phương, lĩnh vực quản lý, có trọng điểm và bằng các hình thức đa dạng. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), các ngành, các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai thực hiện thỏa thuận GCM nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư, lưu ý các nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam. Nắm tình hình và đảm bảo công tác an ninh trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương. Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế. Nghiên cứu lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để bổ sung điều tra về tình trạng di cư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài (gồm các thông tin cơ bản về công dân).

Rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thỏa thuận GCM. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được phê duyệt. Rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các giải pháp, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của địa phương (chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn với việc làm bền vững, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái...) nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân. Có quyết định đúng đắn về di cư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện kế hoạch lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện thỏa thuận GCM (tổ chức triển khai các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký kết; thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế; đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế để mở rộng các kênh hợp tác về di cư, nhất là di cư lao động; thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế).


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật