Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các hội có tính chất, nội dung hoạt động gần giống nhau (09:14 14/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 15/5/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về hội quần chúng và Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 15/5/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 158-TB/TW. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc: Cho phép thành lập; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động hội, cán bộ lãnh đạo hội; cho phép đại hội; thẩm định và phê duyệt điều lệ hội; thành lập các đơn vị, pháp nhân trực thuộc hội; quản lý, sử dụng tài chính của hội được ngân sách hỗ trợ, từ nguồn viện trợ, tài trợ trong nước, nước ngoài; thực hiện việc đổi tên, sáp nhập, đình chỉ hoạt động và giải thể hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra về tổ chức, hoạt động hội sau cấp phép; tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng quy định pháp luật và điều lệ hội, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các hội có tính chất, nội dung hoạt động gần giống nhau; xác định tiêu chí để giao biên chế, điều kiện hoạt động cho hội phù hợp với nhiệm vụ được giao; thực hiện khoán kinh phí hoạt động (sau khi có hướng dẫn của Trung ương) đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ngoài ra, tạo điều kiện cho hội quần chúng tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Thủ đô với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu: Đảm bảo tính đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội; tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt động đúng hướng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật