Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở GD&ĐT TP Hà Nội (10:02 07/07/2020)


HNP - Ngày 02/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 83 quy trình nội bộ giải quyết  TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng, sửa đổi quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của hệ thống một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đinh số 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t