Thực hiện nghiêm, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ Trung ương, thành phố giao (09:49 07/07/2020)


HNP - Ngày 3/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2812/UBND-TKBT, về kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, Quy chế theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao, 6 tháng đầu năm 2020, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, mình nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, văn bản của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố... Kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ trong thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính các cấp của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, qua theo dõi hệ thống giao nhiệm vụ, đến nay một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn đọng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Về việc này, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ tất cả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; đặc biệt, là các nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của của người dân và doanh nghiệp...

Thường xuyên tự tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao của cơ quan, đơn vị của mình; kịp thời chấn chỉnh các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, để chậm trễ trong việc giải quyết các hồ sơ công việc, thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ giao.

Sở Nội vụ chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra thường xuyên (hằng tháng) hoặc đột xuất các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao; trong đó, tập trung vào những đơn vị còn nhiều nhiều nhiệm vụ tồn đọng, những đơn vị trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, lao động thương binh và xã hội, y tế, giáo dục... Thông tin công khai kết quả kiểm tra công vụ tại hội nghị giao ban hằng tháng của UBND thành phố…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t