Cụ thể hóa các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 (09:53 07/07/2020)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2715/UBND-KGVX về triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập giảng dạy theo chương trình giáo dục đại trà, về thu học phí, mức thu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019 của HĐND thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Thời gian thu học phí: Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thời gian thu học phí là 8 tháng. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thu học phí theo số tháng thực học (tối đa không quá 8 tháng).

Đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, mức thu học phí, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2013/NQ- HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND và các văn bản khác có liên quan.

Việc tổ chức thu học phí đảm bảo theo nguyên tắc: Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, xác định mức thu tiền học trực tuyến theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí, được thống nhất với cha mẹ học sinh, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (theo phân cấp quản lý). Tiền học trực tuyến và tiền học phí năm học 2019-2020 cha mẹ học sinh phải nộp không vượt tổng số thu học phí cả năm học 2019-2020 đã được nhà trường thông báo đến cha mẹ học sinh đầu năm học.

Đối với cơ sở giáo dục thí điểm thực hiện đề án chương trình đào tạo song bằng, mức thu học phí thực hiện theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 6/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An; Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội”; Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí cần phát sinh để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý; mức thu phải được thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học. Có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, trong đó đặc biệt lưu ý đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với chế độ miễn, giảm học phí năm học 2019-2020, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và thành phố. Thời gian thực hiện miễn, giảm học phí thực hiện như sau: Cơ sở giáo dục phổ thông công lập là 8 tháng. Cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học (tối đa không quá 8 tháng). Cơ sở giáo dục ngoài công lập theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học (tối đa không quá 9 tháng).

Đối với Trường Đại học Thủ đô, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, mức thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016 của HĐND thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của thành phố Hà Nội; thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19 và Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học. Về thời gian thu học phí, không quá 10 tháng.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật