Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (09:49 02/07/2020)


HNP - Ngày 01/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND, triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức đánh giá độc lập, đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 sở, cơ quan tương đương sở, 30 quận, huyện, thị xã. Đối tượng khảo sát gồm: Cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm khảo sát. Thời gian thực hiện, từ tháng 8/2020 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 31/12/2020.

Sở Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu UBND thành phố thời điểm, cách thức công bố và sử dụng kết quả. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội triển khai nghiệp vụ điều tra, khảo sát; nhập liệu, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo nghiên cứu, phân tích.

Thành phố cũng tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ cấp GCN quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; dịch vụ y tế công; dịch vụ giáo dục công. Đối tượng khảo sát, đối với lĩnh vực cấp GCN quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng gồm: Cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị được khảo sát từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát. Đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công gồm: Người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát. Thời gian thực hiện, bắt đầu từ tháng 8/2020 và tổng hợp, báo cáo trước ngày 31/12/2020.

Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung trên là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng mẫu phiếu; điều tra, khảo sát, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo nghiên cứu, phân tích.

Về tự khảo sát tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị (Các sở, cơ quan tương đương sở, các chi cục trực thuộc sở có tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn) tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến người dân, người đại diện tổ chức có giao dịch, giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. Báo cáo kết quả tự khảo sát gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 30/11/2020.

Thông qua khảo sát nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t