Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của UBND Thành phố (19:10 01/07/2020)


HNP - Ngày 24/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của UBND Thành phố.

Theo đó, thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội, gồm 09 thành viên, do đồng chí Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố, Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2019; Tổ chức thẩm định Báo cáo, tài liệu đánh giá công tác PCTN của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội; Tham mưu giúp UBND Thành phố giải trình các nội dung Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 của Thành phố, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các thành viên Tổ công tác giúp việc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ được đồng chí Tổ trưởng phân công; Tổ công tác được sử dụng dấu của Thanh tra Thành phố để phục vụ công tác theo nhiệm vụ được phân công.

* Trước đó, ngày 23/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn do UBND thành phố Hà Nội quản lý theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Chu Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội.

Giao Chủ tịch Hội đồng mời ủy viên phản biện và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Hội đồng theo yêu cầu của nhiệm vụ. Giao Chi cục Thủy lợi Hà Nội là bộ phận thường trực, giúp việc cho Hội đồng (Tổ giúp việc).

Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tư vấn về mức độ an toàn của đập, hồ chứa nước, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t