Kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (19:07 01/07/2020)


HNP - Ngày 23/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 08 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ trưởng; Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó thường trực; Bà Tống Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó;

Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng có nhiệm vụ:  Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Trong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Tổ phó Tổ công tác ký thay Tổ trưởng Tổ công tác thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp. 

Giúp UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển đổi Phòng công chứng theo quy định Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các quy định liên quan; Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; Quyết định thành lập bộ phận giúp việc Tổ công tác chuyển đổi và phân công nhiệm vụ cho bộ phận giúp việc.

Tổ công tác chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

* Trước đó, ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm có các 11 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ trưởng; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó thường trực; bà Tống Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó.

Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp có nhiệm vụ:

Giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổng hợp và định kỳ sáu tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực hiện Đề án.

Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động; quyết định thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác. Các sở, ban, ngành có đại diện lãnh đạo tham gia Tổ công tác cử một cán bộ, công chức am hiểu công tác giám định tư pháp tham gia bộ phận giúp việc.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Trong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác ký ban hành văn bản thi sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Tổ phó Tổ công tác ký thay Tổ trưởng Tổ công tác thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

Tổ công tác được bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác từ ngân sách nhà nước để hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối họp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ công tác. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ công tác phải được sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t