Thống nhất phương án giữ nguyên 28 Ban chỉ đạo liên ngành thành phố (14:48 01/07/2020)


HNP - Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2732/UBND-KTBT chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo thành phố.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW về giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định pháp luật trong hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, căn cứ báo cáo tham mưu đề xuất của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố, UBND thành phố chỉ đạo: Thống nhất phương án giữ nguyên 28 BCĐ liên ngành thành phố để tiếp tục giúp Chủ tịch UBND thành phố trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực BCĐ phụ trách; chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan thường trực BCĐ trong các thực hiện các nội dung công tác thường xuyên, đột xuất thuộc phạm vi hoạt động của ban chỉ đạo. Các BCĐ hoạt động theo nguyên tắc tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của thành phố.

UBND thành phố giao Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành (cơ quan thường trực BCĐ): Thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh, kiện toàn các thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ bảo đảm phù hợp với thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành và ổn định nhân sự nhằm thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, rà soát, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hằng năm của từng BCĐ; tham mưu trưởng ban chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới phát sinh, nhưng nội dung công việc đòi hỏi sự phối hợp liên ngành thuộc phạm vi hoạt động của ban chỉ đạo; thường xuyên tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của trưởng ban chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan trong phạm vi BCĐ phụ trách.

UBND thành phố cũng chỉ đạo xem xét kiện toàn, sắp xếp lại, giải thể 22 BCĐ thành phố do đã hoàn thành nhiệm vụ; trùng với chức năng, nhiệm vụ của các ban chỉ đạo thành phố; lĩnh vực BCĐ phụ trách là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thuộc thành phố (cơ quan thường trực các BCĐ) tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về việc sắp xếp lại, kiện toàn, giải thể các BCĐ, báo cáo trước ngày 15/7/2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t