Thực hiện nghiêm quy định thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp (14:45 01/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2752/UBND-NC ban hành ngày 30/6, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thành phố…, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 2582/BNV-TH ngày 24/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đối với nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước: Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ pháp luật liên quan đến quy định việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; tập trung thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, phối hợp, đôn đốc, vận động, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng...

Đối với nhóm giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Phát động phong trào doanh nghiệp chung tay tháo gỡ khó khăn và phát triển kinh tế - xã hội, thành lập tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tăng cường công tác của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc hướng dẫn, đôn đốc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Nghiên cứu, hướng dẫn và khuyến khích chủ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế là đảng viên, tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình một số doanh nghiệp lớn có đông người lao động cần bố trí cán bộ đoàn thể cấp trên cơ sở xuống hoạt động chuyên trách tại doanh nghiệp...

Đối với nhóm giải pháp về kinh tế, văn hóa - xã hội: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình thực hiện việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp cần chú ý: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể ngay chính trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đủ sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia và phát huy vai trò, trách nhiệm nòng cốt đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp. Bảo đảm sự công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có cơ chế động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức các hoạt động sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Với khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung đông người lao động đã hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất chú ý lấy nòng cốt là những tổ chức đã được thành lập nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn để người lao động hiểu và tự nguyện tham gia.

Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển để các loại hình doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm thành lập cho phù hợp. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện ngăn cản việc thành lập và tham gia của người lao động trong tổ chức Đảng, đoàn thể hoặc lợi dụng tổ chức Đảng, đoàn thể để bóc lột sức lao động.

Đối với nhóm giải pháp về đối ngoại: Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, bao gồm tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp là người nước ngoài vào việt Nam thành lập doanh nghiệp sử dụng nhân công lao động cả trong nước và người nước ngoài biết và hiểu đúng vị trí, vai trò của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm mục đích bảo đảm hoạt động ổn định của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t