Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận (14:46 25/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.  

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, có trụ sở chính: số 26 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Cơ sở 2: Số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Việc sáp nhập theo nguyên tắc chuyển nguyên trạng các nội dung sau: Công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan công chức, viên chức, lao động hợp đồng và toàn bộ kinh phí, cơ sở vật chất và hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản, vật tư, đất đai, máy móc, trang thiết bị,... của Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

Việc sáp nhập phải đảm bảo không để thất thoát tài sản của Nhà nước, tập thể; đảm bảo quyền lợi của người lao động và duy trì hoạt động bình thường của đơn vị; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy và những người có liên quan chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính, trang thiết bị và tất cả những vấn đề phát sinh và còn tồn tại từ các hoạt động của đơn vị thực hiện trước thời điểm sáp nhập mà không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh vấn đề.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy sau khi sáp nhập có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy kể từ thời điểm sáp nhập theo Quyết định này và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy quản lý; là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Cầu Giấy; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế tài chính: Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc; Các Tổ chuyên môn, gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Văn hóa - Văn nghệ; Tổ Thể dục - Thể thao; Tổ Thông tin tuyên truyền; Tổ Dịch vụ.

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND quận Cầu Giấy được UBND Thành phố phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tạm giao biên chế của Trung tâm là 34 biên chế viên chức và 04 chỉ tiêu lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, là tổng biên chế đã được UBND Thành phố giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Cầu Giấy và Trung tâm Dịch vụ xổ sổ, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy năm 2020.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật