Thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội (15:12 25/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2607/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng NTM Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối NTM Thành phố.

Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở NN&PTNT. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ do Sở NN&PTNT và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố giao về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng NTM của Thành phố.

Trung tâm có nhiệm vụ đề xuất với Giám đốc Sở NN&PTNT kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm về công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và hoạt động phát triển nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Thành phố.

Xây dựng, trình Giám đốc Sở NN&PTNT kế hoạch công tác năm và trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các Sở, ngành và các địa phương.

Thu thập, xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu về môi trường nông nghiệp, nông thôn phục vụ quản lý nhà nước; Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm; kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) các chỉ tiêu về môi trường nông nghiệp, nông thôn theo quy định pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư chương trình, dự án về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM khi được cấp có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.

Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường nông thôn tại địa phương theo quy định của pháp luật; duy trì hoạt động và cập nhật thường xuyên lên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối NTM Thành phố.

Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường nông nghiệp và Chương trình xây dựng NTM; tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước về môi trường nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao; tổ chức thi công xây lắp, sữa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Thực hiện hợp tác quốc tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường nông nghiệp và xây dựng NTM theo quy định của pháp luật.

Tư vấn dịch vụ; liên doanh, liên kết cung ứng dịch vụ công; xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, vật tư, sản phẩm, công nghệ về môi trường nông thôn phù hợp với năng lực chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của Pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở NN&PTNT giao phù hợp với quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật môi trường; Phòng Truyền thông; Phòng Nghiệp vụ; Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
 
Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế của Sở NN&PTNT được UBND Thành phố giao hàng năm. Trước mắt, bao gồm 40 biên chế viên chức, 04 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t