Bảo đảm thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách (09:13 23/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2569/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 10/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, UBND thành phố giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc; yêu cầu, kiến nghị, định hướng của Thường trực HĐND thành phố và các đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã tại các văn bản nêu trên.

Cùng với đó, chủ động rà soát, cập nhập lại các báo cáo đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và định mức phân bổ chủ đầu tư), Sở Tài chính (đối với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu và định mức phân bổ chi thường xuyên), để trường hợp cần thiết có văn bản trước ngày 30/6/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các tài liệu thuyết minh theo yêu cầu của các sở, ngành theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động bám sát giải trình, báo cáo với các cơ quan Trung ương khi hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho phép thành phố Hà Nội áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù trong phân cấp, phân quyền, uỷ quyền quản lý một số lĩnh vực kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND thành phố sửa đổi các quy định phân cấp quản lý hiện hành chưa phù hợp. Đồng thời, chủ trì tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quy định định mức phân bổ chi đầu tư bảo đảm các yêu cầu Thường trực HĐND thành phố đã nêu tại Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 29/4/2020.

Về việc trên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp chung và tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quy định định mức phân bổ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu cho giai đoạn mới bảo đảm các yêu cầu Thường trực HĐND thành phố đã nêu tại Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 29/4/2020.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật