Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (20:23 20/05/2020)


HNP - Ngày 14/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành lập BCĐ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên gồm Chánh Văn phòng UBND Thành phố và Giám đốc các Sở; Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; Giám đốc Công an Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Cục trưởng Cục thống kê Thành phố; Viện Trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triến kinh tế - xã hội Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia: Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Văn phòng HĐND Thành phố; Văn phòng Ủy ban MTTQ Thành phố; Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố; Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố; Ban Đô thị, HĐND Thành phố;  Ban Pháp chế, HĐND Thành phố;

Trưởng BCĐ quyết định việc mời thêm đại điện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân có liên quan tham gia trong các cuộc họp BCĐ để góp ý kiến, tư vấn và phối hợp thực hiện.

BCĐ có nhiệm vụ tổ chức triển khai, tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định kỳ tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc các vấn đề lớn, quan trọng, BCĐ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến; Làm việc với các Ban, bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thành viên BCĐ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo quy chế hoạt động của BCĐ, tự giải thể sau khi sau khi Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. BCĐ có Tổ công tác giúp việc để triển khai các nội dung trong quá trình lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ công tác giúp việc do Thường trực BCĐ quyết định thành lập.

Lãnh đạo BCĐ được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của BCĐ, Các thành viên khác của BCĐ sử dụng con dấu của cơ quan mình khi thực hiện các nội dung có liên quan.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật