Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ thuật Hà Nội (20:22 20/05/2020)


HNP - Ngày 13/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ thuật Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ thuật Hà Nội, đã được Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Võ thuật Hà Nội thông qua ngày 15/12/2019:Tên tiếng Việt: Hội Võ thuật Hà Nội - Tên tiếng Anh: Hanoi Martial Art Association (Tên viết tắt: HMAA). Biểu tượng: Hội Võ thuật Hà Nội có biểu tượng riêng (logo) được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng. Hội hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được UBND Thành phố phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội; Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật; Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu...

Quyết định này thay thế Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 03/01/2014, của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Võ thuật Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật