Tiếp tục thực hiện đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị (07:24 19/01/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 165/UBND-SNV, ban hành ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.

Đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt bản mô tả và khung năng lực của Đề án vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát cơ cấu CC, VC, người lao động theo đề án vị trí việc làm, thực hiện nghiêm việc sắp xếp theo đúng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm đã được thành phố phê duyệt.

Bước đầu đã phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường công tác của từng CC, VC, người lao động; các CB, CC, VC, người lao động có thể thực hiện các công việc có tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng làm ở các vị trí khác nhau để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ hoặc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Đến nay, toàn bộ công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, quy hoạch... đều cơ bản thực hiện đúng theo đề án vị trí việc làm đã được thành phố phê duyệt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được quy định tại đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với những đơn vị đã xây dựng đề án vị trí việc làm, tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng lại đề án vị trí việc làm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi được kiện toàn, sắp xếp lại (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành có liên quan).

Căn cứ kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bản mô tả và khung năng lực của một số vị trí việc làm để phù hợp với những quy định mới về công tác cán bộ trong Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, ngày 11/9/2019, của UBND thành phố ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, giám sát và thẩm định việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung trong Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các cơ quan, đơn vị.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật