Tập trung rà soát VBQPPL về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (13:23 16/01/2020)


HNP - Ngày 14/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, triển khai rà soát VBQPPL nhằm đảm bảo việc thưc hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, đối tượng, phạm vi văn bản rà soát: Các quy định tại VBQPPL của Trung ương có liên quan đến việc thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Các VBQPPL của thành phố còn hiệu lực thi hành liên quan đến việc thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14. Các VBQPPL của các quận, thị xã và phường còn hiệu lực.

Thời gian thực hiện, trách nhiệm rà soát, đề xuất việc xử lý kết quả rà soát trong quý I/2020. Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản; tổng hợp, thẩm định về kết quả rà soát văn bản theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của các quận, thị xã.

UBND quận, thị xã tổ chức tập hợp và rà soát VBQPPL thuộc thẩm quyền; tổng hợp, thẩm định kết quả rà soát văn bản của các phường trên địa bàn.

UBND phường tổ chức tập hợp và rà soát VBQPPL thuộc thẩm quyền; lập danh mục văn bản rà soát và xử lý kết quả rà soát thuộc thẩm quyền.

UBND các phường gửi báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo danh mục văn bản rà soát về UBND quận, thị xã trước ngày 15/2/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. UBND quận, thị xã gửi báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo danh mục văn bản rà soát về sở chuyên ngành và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trước ngày 5/3/2020. Các Sở, ngành gửi báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo danh mục văn bản rà soát về Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trước ngày 5/3/2020. Sở Tư pháp tổng hợp, thẩm định và xây dựng báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND thành phố trước ngày 31/3/2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật