Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố (18:10 14/01/2020)


HNP - Ngày 09/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 103/UBND-SNV, triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố tại Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 28/6/2019. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC và các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, 7 khóa XII của BCH Trung ương Đảng.

Các cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa và kết quả của việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn về tổ chức bộ máy, kết quả công tác CCHC để tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân Thủ đô.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tăng cường thông tin tuyên truyền, trong đó, nêu bật kết quả đạt được của thành phố trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và CCHC, kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

Về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, UBND thành phố chỉ đạo: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; về tinh giản biên chế; về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố và các cơ chế chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Về tăng cường công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác CCHC, thành phố chỉ đạo: Tập trung thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy; các chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số quản trị hành chính công của thành phố; xây dựng, hoàn thiện văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, người lao động thuộc các cơ quan thành phố; một số cơ chế thí điểm; công tác thanh, kiểm tra…

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, phân công rõ người rõ việc, có tiến độ cụ thể, báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp trước ngày 20/01/2020. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cuối năm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2020. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND thành phố để báo cáo kết quả với HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020 hoặc khi có yêu cầu của HĐND thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :