Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong (21:31 09/01/2020)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7464/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo quyết định này 27 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.
 
Giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Thành phố theo quy định.

Vương Vân


Các bài mới đăng