Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ công tác gia đình và trẻ em thành phố (14:38 28/11/2019)


HNP - Ngày 22-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6756/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện công tác gia đình và trẻ em trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình và trẻ em.

Tham mưu, giúp việc UBND Thành phố kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện công tác gia đình và trẻ em; phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất, giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tới hiệu quả công tác gia đình và trẻ em. Tham mưu, xây dựng các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tác gia đình và trẻ em; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình và trẻ em.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong công tác gia đình và trẻ em; khen thưởng và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và trẻ em. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình và trẻ em.

Quyết định này thay thế Quyết định số 5872/QĐ-UBND, ngày 23-8-2017, của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hà Nội.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết