Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (14:43 28/11/2019)


HNP - Ngày 26-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 243/CTr-UBND, thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 23-9-2019, của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14, ngày 15-6-2018, của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, UBND thành phố tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng; đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31-12-2017, của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành, gửi Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành thẩm định, trình UBND thành phố theo quy định.

Thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư; xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa, không đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực; chú trọng hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Thực hiện huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và có hiệu quả.

Công ty mẹ các Tổng công ty, Công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con phải tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, của cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động của các công ty liên kết, thông qua người đại diện quản lý vốn tham gia vào các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý tài chính, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện công khai thông tin tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, chủ động, khẩn trương thực hiện các bước theo quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp; Đối với người đại diện vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, căn cứ đối tượng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ để phối hợp với doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, gửi Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Đối với các sở, ngành thành phố căn cứ vào kế hoạch này, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của UBND thành phố; đề xuất, tham mưu UBND thành phố thực hiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước và xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật