Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (19:08 23/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5120/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty TNHH MTV thành phố thực hiện Kết luận số 45-KL/TU, ngày 16-9-2019, của Thành ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy.

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra (các quận: Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai; các huyện: Chương Mỹ, Hoài Đức, Đông Anh; các sở: Giao thông Vận tải, Y tế, Tư pháp và Công an thành phố) thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra Thành ủy về việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng, tài nguyên khoáng sản... bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của CB, CC, VC và người dân. Tổ chức tập huấn và các hội nghị giao ban, thông tin các vụ việc phức tạp đã phát hiện, nêu rõ kinh nghiệm để cán bộ cơ quan chuyên môn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tham mưu cho UBND thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống VBQPPL của thành phố theo lĩnh vực chuyên môn của ngành, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định của luật, nghị định, thông tư hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo quy định. Thường xuyên rà soát để bổ sung, hoàn thiện các quy định về sử dụng cấp phát ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra đối với hoạt động triển khai thực hiện dự án nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng “Dự án treo” dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý đất đai, GPMB, trật tự xây dựng để hạn chế khiếu nại, tố cáo, tránh lãng phí và phòng ngừa vi phạm; Tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ...

Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố công khai minh bạch các TTHC, các quy trình giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện các quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

Nhận diện hành vi tham nhũng theo vị trí việc làm; chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó, đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “nhũng nhiễu”; gắn với việc thực hiện cải cách hành chính và công tác cán bộ.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CB, CC, VC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi giải quyết TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, thanh tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí, quy trình giải quyết TTHC để góp phần ngăn ngừa kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” ở cơ sở; Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, thành phố về kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức theo quy định; Tăng cường giám sát của hệ thống chính trị và nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, hoạt động công vụ của đội ngũ CB, CC, VC trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các cơ quan tư pháp, nội chính nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; thực hiện thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định.

Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp, nội chính và đội ngũ CB, CC trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng; Khen thưởng, động viên kịp thời cho những tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phát hiện, giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế; đặc biệt là đối với các vụ án thu hồi tài sản cho Nhà nước, tổ chức và công dân đạt tỷ lệ cao.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn; Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố; khai thác, cập nhật thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và hỗ trợ công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật