Siết chặt quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch (14:06 07/11/2019)


HNP - Ngày 1-11, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND, về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 1-6-2017, của UBND thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị vệ tinh, hoàn thành trước năm 2020. Các đơn vị được giao kế hoạch quy hoạch khẩn trương lập, trình phê duyệt các quy hoạch đã được giao.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các đơn vị liên quan, rà soát các nội dung cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND các huyện thực hiện rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng huyện, báo cáo UBND thành phố xem xét, xin ý kiến Bộ Xây dựng; hướng dẫn UBND các huyện công tác thẩm định, phê duyệt các quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng, kiểm soát xây dựng vùng nông thôn bằng các quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc; xây dựng Đề án cổng dữ liệu và thông tin dùng chung, Đề án dịch vụ công thông tin quy hoạch chung giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã.

Liên quan đến nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, sát với thực tiễn và yêu cầu về khu đô thị, thương mại hiện đại trong tương lai, hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm khi xây dựng công trình, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện đúng yêu cầu của UBND thành phố.

Tương tự, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch đảm bảo điều kiện điều chỉnh theo quy định của Luật; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

Về rà soát, đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội kiểm tra, rà soát báo cáo UBND thành phố cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư cho công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017, đảm bảo điều kiện cho công tác lập quy hoạch.

Đối với việc tiếp tục rà soát, cắt bỏ TTHC trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì cùng các sở, ngành rà soát rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét hủy bỏ các TTHC theo lĩnh vực được phân công phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp thực tiễn…

UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, về trật tự xây dựng trên địa bàn để phân công, chỉ đạo, tổ chức xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

Cùng với việc thực hiện các nội dung trên, UBND thành phố còn chỉ đạo làm tốt việc lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội, làm cơ sử xây dựng, tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị; tổ chức hoàn thiện hệ thống quy hoạch các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực; thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cân đối nguồn lực đầu tư công trung hạn và hằng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đồ thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu. Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự án luật, dự thảo văn bản hướng dẫn luật và quy định có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t