Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu (14:03 07/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4917/UBND-KH&ĐT, ban hành ngày 1-11, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu.

Theo đó, đối với đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực, ngành, địa bàn mình quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu, đặc biệt đối với những gói thầu chỉ có 1 nhà thầu vào đánh giá tài chính, có tỷ lệ tiết kiệm thấp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình, có biện pháp xử lý đối với những chủ đầu tư, bên mời thầu có gói thầu xảy ra vi phạm. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thông tin xử lý nhà thầu vi phạm đến UBND thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải theo quy định.

Tăng cường đào tạo, phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật về đấu thầu (lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu qua mạng) cho cán bộ thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan. Tạo điều kiện để nâng cao năng lực chuẩn hóa chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu, đảm bảo có đủ trình độ, kinh nghiệm, phải có chứng chỉ hành nghề đối với những đối tượng bắt buộc theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Về việc đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng: Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1-1-2019 của Chính phủ và Văn bản chỉ đạo số 2037/UBND-KH&ĐT ngày 15-5-2019 của UBND thành phố về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định.

Đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện, chấn chỉnh triệt để, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, công bố danh mục dự án đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư của dự án.

Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt trên cơ sở về mục tiêu, lý do, điều kiện, tiến độ, phương án thực hiện khi tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tăng cường và thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định pháp luật về đấu thầu. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đối với hiệu quả công tác đấu thầu, đặc biệt là việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình và các vi phạm đối với những gói thầu trong phạm vi quản lý. Tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu hằng năm, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng báo cáo, tiến độ thời gian và nghiêm túc thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu về nội dung và lộ trình áp dụng tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT, ngày 5-12-2017, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật