Tập trung duy trì Chỉ số PAR INDEX, cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS (14:05 07/11/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4925/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2019 của thành phố.

Để duy trì Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); cải thiện, nâng cao Chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS) năm 2019 của thành phố, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Căn cứ Quyết định số 7208/QĐ-UBND, ngày 28-12-2018, của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2019 của TP Hà Nội và Báo cáo số 175/BC-UBND, ngày 7-6-2019, của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo số 175/BC-UBND, đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được thành phố giao.

Để cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông tin kịp thời đến cá nhân, tổ chức kết quả giải quyết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ; Quy định của UBND thành phố về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, về Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, bộ phận tiếp công dân.

Từ tháng 10-2019, Bộ Nội vụ triển khai thực hiện khảo sát để xác định Chỉ số SIPAS năm 2019 của TP Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được lựa chọn điều tra, khảo sát bám sát hoạt động triển khai của Bộ Nội vụ. Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả điều tra, khảo sát được trung ương công bố.

Đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt kết quả cao được xác định trong Chỉ số CCHC năm 2018, UBND thành phố yêu cầu: Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC kịp thời, đúng quy định; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trung ương, thành phố giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm tra việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao tiếp, ứng xử của CB, CC, VC.

Sở Tài chính sớm trình UBND thành phố ban hành ngay tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định; đảm bảo thu ngân sách hàng năm của thành phố đạt và vượt theo kế hoạch được Chính phủ giao.

Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện, trình thành phố phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử để triển khai trên toàn thành phố; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ứng dụng CNTT (Báo cáo quý, năm), các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền tới người dân về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ giao dịch trên môi trường mạng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu trình UBND thành phố các giải pháp đột phá nhằm tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB, CC, VC; tăng tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ cấp xã tại một số chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t