Tuyên truyền các gương "Người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến của Thành phố (20:14 11/10/2019)


HNP - Ngày 10/10, UBND TP ban hành Văn bản số 4499/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 5/9/2018, của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ kết quả rà soát, đề xuất của Ban Thi đua - Khen Thưởng Thành phố tại các văn bản số: 369/BTĐ-NV2, ngày 10/9/2019; 382/BTĐ-NV2, ngày 18/9/2019; 390/BTĐ/NV2, ngày 20/9/2019; 403/BTĐ/NV2, ngày 27/9/2019 và nội dung gửi kèm.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo thông tin tuyên truyền, định hướng công tác thông tin báo chí, dư luận xã hội.

Giao các cơ quan báo chí của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về các gương "Người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến của Thành phố tới các khu dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn; động viên và khuyến khích nhân rộng, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các cơ quan báo chí Thành phố thông tin theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật