Ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (17:56 09/10/2019)


HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể nguyên tắc xét khen thưởng được thực hiện theo quy định Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017, của Chính phủ và theo nguyên tắc sau:

Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng phải có thời gian hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng; đối với doanh nghiệp đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động liên tục từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng.

Khen thưởng phải đảm bảo cơ cấu phù hợp theo các khối, ngành kinh doanh; khuyến khích khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Nộp ngân sách; đóng góp an sinh xã hội; xuất khẩu; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; sử dụng lao động hoặc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác của Thành phố.


Trường hợp trong cùng một thời điểm, doanh nghiệp đạt nhiều tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Quy chế này, thì chỉ xét tặng một hình thức khen thưởng; Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn khen thưởng thành tích toàn diện nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp theo điểm chấm từ cao xuống thấp; trường hợp doanh nghiệp có điểm chấm bằng nhau thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp có đóng góp từ thiện xã hội lớn hơn.

Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn khen thưởng thành tích theo lĩnh vực nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn hơn.

Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xét tặng “Cúp Thăng Long” nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND Thành phố trong hai năm liền kề.

Không xét Cờ thi đua của Chính phủ đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ, ngành quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; doanh nghiệp do Bộ, ngành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2019 và thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/01/2017, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t