Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/9-4/10/2019 (19:48 07/10/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/9-4/10/2019 như sau:

Thông qua 7 nội dung báo cáo tại Phiên họp Tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 10/2019

Ngày 03/10/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Phiên họp Tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 10/2019 để xem xét, quyết định 7 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND Thành phố, trong đó có một số nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND Thành phố tháng 10/2019. Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến các dự thảo Báo cáo, Tập thể UBND Thành phố đã thống nhất thông qua 7 nội dung tại phiên họp, cụ thể như sau:

- Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp Thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án của Thành phố rà soát kỹ lại tiến độ, khả năng thực hiện các dự án đảm bảo chặt chẽ để có phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn khả thi, hiệu quả, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư các dự án xây dựng trường học, dự án dân sinh bức xúc trên địa bàn. UBND Thành phố chỉ phê duyệt các dự án đề xuất bố trí kế hoạch vốn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người cao tuổi đối với giá vé tháng 01 tuyến và giá vé tháng đi liên tuyến.

- Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội: quy định về việc sử dụng tạm thời hè phố phục vụ việc cưới, việc tang: Hè phố được phép sử dụng tạm thời (không vào mục đích giao thông) trong các trường hợp phục vụ việc cưới, việc tang được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điểm b và c Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25a Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo