Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (15:25 19/09/2019)


HNP - Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND, triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ: Cơ quan chủ trì là Sở Nội vụ; cơ quan phối hợp là các sở, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn được chọn mẫu. Cơ quan kiểm tra, giám sát: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ, chọn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Trên cơ sở phương pháp chọn mẫu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ xác định các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được chọn đế điều tra xã hội học.

Chọn đối tượng điều tra xã hội học: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các đơn vị được chọn để điều tra xã hội học lập danh sách giao dịch tổng thể, danh sách điều tra xã hội học chính thức, danh sách điều tra xã hội học dự phòng.

Giám sát, kiểm tra, thông qua kết quả chọn mẫu: Sở Nội vụ tập hợp danh sách gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội để giám sát, kiểm tra, thông qua kết quả chọn mẫu.

Về tập huấn điều tra viên; đội ngũ giám sát, kiểm tra quá trình phát, thu phiếu điều tra xã hội học là Bưu điện thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội (Bưu điện thành phố Hà Nội chủ trì việc chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện, thời gian tổ chức tập huấn). Các cơ quan này có nhiệm vụ: Hướng dẫn điều tra viên phát, thu phiếu theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ; hướng dẫn đội ngũ giám sát, kiểm tra triển khai các nghiệp vụ theo đúng phạm vi, nội dung kiểm tra, giám sát.

Về kiểm tra, giám sát quá trình phát, thu phiếu điều tra xã hội học, cơ quan chủ trì là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, thống nhất phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội. Cơ quan phối hợp là Bưu điện thành phố Hà Nội. Trên cơ sở danh sách điều tra viên và lịch phát, thu phiếu của điều tra viên do Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội cử người tham gia và thống nhất phạm vi, nội dung kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 17/10/2019.

Liên quan đến phúc tra kết quả điều tra xã hội học, cơ quan chủ trì là Sở Nội vụ; cơ quan phối hợp là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội. Trên cơ sở tổng số đối tượng điều tra xã hội học đã trả lời phiếu, danh sách trả lời phiếu do Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội tiến hành phúc tra 20% tổng số đối tượng điều tra xã hội học đã trả lời phiếu bằng phương pháp gọi điện thoại trực tiếp cho đối tượng điều tra xã hội học để phỏng vấn. Thời gian thực hiện từ ngày 21/10 đến 30/10/2019.

UBND thành phố yêu cầu: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật