Xây dựng lộ trình hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (15:28 19/09/2019)


HNP - Ngày 18/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND, triển khai hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2020: 100% số thôn trên địa bàn thành phố có nhà văn hóa, 80% tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. 100% số xã hoàn chỉnh đề án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao, trong đó 30% số xã có trung tâm văn hóa, khu thể thao được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. 100% quận, huyện, thị xã có trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao. Còn cấp thành phố: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp Trung tâm Văn hóa thành phố đạt chuẩn; thực hiện quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thực hiện việc tự chủ hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và quy hoạch quỹ đất công dành cho xây dựng các công trình phúc lợi, quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp với thực tế thành phố; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ CB, CC, VC làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp Thành phố đến cơ sở.

Kết hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khi triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn từ nay đến năm 2020. Huy động nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, từ xã hội hóa, từ nguồn tài trợ, từ sự đóng góp của người dân, từ nguồn thu từ các hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở theo quy định của pháp luật.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật