Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 9-13/9/2019 (14:07 16/09/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 9-13/9/2019 như sau:

Chỉ thị lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 29/7/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 10/9/2019, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty và các công ty nhà nước thuộc Thành phố, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định. Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các sở, ngành, quận, huyện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  Xây dựng và dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội để xây dựng số thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố để ban hành thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện dự kiến nguồn thu và cân đối thu chi ngân sách nhà nước trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), kế hoạch tài chính 05 năm của Thành phố, trong đó bảo đảm chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách nhà nước ở mức hợp lý và các cân đối tài chính có liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) theo quy định.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ quy định tại Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019

Thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, sau 8 tháng triển khai kế hoạch, toàn Thành phố mới thực hiện giải ngân đạt 28,3% kế hoạch Thành phố giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc và thấp hơn nhiều mức giải ngân cùng kỳ năm 2018 (41,9%), chưa đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký văn bản số 3956/UBND-KT ngày 12/9/2019 chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành cấp Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố: hằng tuần, giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ triển khai từng dự án, công trình; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài và kế hoạch năm 2019; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2019 để báo cáo UBND Thành phố về nhu cầu điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo điều kiện bố trí vốn thực hiện khởi công mới năm 2020 theo quy định. Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt để triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình ngay sau khi dự án đầu tư được phê duyệt (đối với các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Thành phố phê duyệt - dự kiến bố trí kế hoạch năm 2020), đảm bảo các dự án mới có đủ thủ tục lựa chọn nhà thầu, thi công ngay trong Quý I/2020.  
 
(2) Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án để tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng 75/137 công trình thuộc nhóm khởi công mới năm 2019 nhưng đến ngày 31/8/2019 chưa khởi công. Các sở, ngành xem xét giải quyết ngay các thủ tục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai các dự án đầu tư công; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

(3) Tập trung quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB các dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình: Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB các dự án; đăng ký rõ nhu cầu và tiến độ bố trí quỹ nhà tái định cư trong năm 2019 gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, cân đối bố trí trước ngày 30/9/2019. Sở Xây dựng đảm bảo cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư đáp ứng nhu cầu và tiến độ phục vụ công tác GPMB; chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành đề xuất phương án, cơ chế tái định cư, kịp thời báo cáo UBND Thành phố giải quyết. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã  trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt công tác GPMB các dự án, sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình cho các chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

(4) Đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình đang thi công; hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc nhà nước thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; kịp thời thanh toán công nợ cho nhà thầu.

(5) Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 và bố trí vốn thực hiện dự án năm 2020; Rà soát báo cáo UBND Thành phố kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ và không có khả năng giải ngân; Phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đủ vốn cho các dự án có khả năng giải ngân trong năm 2019 nhưng chưa được bố trí vốn hoặc bố trí chưa đủ vốn, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố phê duyệt theo quy định.

(6) Sở Tài chính sớm tham mưu UBND Thành phố sửa đổi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng trên địa bàn; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục thanh lý tài sản, vật tư thu hồi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thanh, quyết toán dự án đầu tư; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, bố trí đủ vốn thanh toán của các dự án theo kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt; tham mưu UBND Thành phố thực hiện việc ghi thu, ghi chi các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) theo quy định.

(7) Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đôn đốc công tác giải ngân các dự án theo kế hoạch UBND Thành phố phê duyệt sử dụng nguồn vốn ứng qua Quỹ; phối hợp với các Sở, ngành làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đẩu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.

(8) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, phân công trách nhiệm chỉ đạo; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần/tháng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn ngân sách cấp huyện (bao gồm nguồn phân cấp và ngân sách Thành phố hỗ trợ).

(9) Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình công tác số 02-CTr/TU của Thành ủy

Ngày 9/9/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, dự kiến từ ngày 21-22/9/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện các kết quả đã đạt được; quảng bá sản phẩm, đặc sản nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, những nét văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội đến người dân; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Tại Hội nghị cũng diễn ra Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) Thủ đô. Dự kiến đại biểu tham dự: 1.000 người.

Quý I/2020, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngày 9/9/2019, UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1061/TB-UBND nêu kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo của Thành phố về việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đảm bảo giữ nguyên diện tích mặt hồ; hoạt động và kết quả xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo chuẩn mực về trình tự, thủ tục, chất lượng của trang thiết bị, vật liệu, kỹ thuật thi công, xây dựng… đúng với phương án thiết kế, phương án thi công đã được phê duyệt. Phương án, biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công, đảm bảo môi trường cảnh quan, hoạt động của người dân; báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hoàn chỉnh dự án, thiết kế, phương án thi công, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2019 trước khi phê duyệt; đảm bảo hoàn thành Dự án trong quý I/2020.

Khẩn trương xây dựng Trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng của Thành phố; Bản đồ số giao thông trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành, điều tiết giao thông

Thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Chương trình số 06-CTr/TU ngày 12/3/2016 của Thành ủy về vận tải hành khách công cộng: tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng: 20-25% (trong đó đường sắt đô thị 1-3%), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 9/9/2019 chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020, trong đó chú trọng các giải pháp tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các loại hình vận tải hành khách công cộng như sau:

(1) Tăng cường kết nối các loại hình vận tải: nghiên cứu, tổ chức kết nối các tuyến buýt thường với tuyến đường sắt số 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến BRT tại điểm đầu cuối và dọc hành lang đường sắt 2A và BRT; Tổ chức các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại khu vực lân cận các nhà ga, nhà chờ tạo thuận lợi để hành khách gửi xe cá nhân chuyển sang sử dụng tuyến đường sắt số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến BRT. Nghiên cứu, tổ chức hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt để tăng tính kết nối, trung chuyển hành khách giữa hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông). Nghiên cứu tổ chức các tuyến buýt có sức chứa nhỏ để phù hợp với những đường phố hẹp giúp tăng khả năng tiếp cận của xe buýt. Phát triển các tuyến buýt kế cận. Triển khai đề án phát triển xe đạp công cộng để tăng thêm sự lựa chọn cho người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải công cộng.

(2) Phát triển hợp lý các loại hình vận tải: đối với hệ thống đường sắt đô thị: Đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào tháng 04/2021; khai thác, vận hành toàn tuyến vào tháng 12/2022. Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: tiếp tục mở rộng vùng phục vụ của mạng lưới tuyến tới các khu vực ngoại thành, các trung tâm phát sinh nhu cầu (đô thị mới, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khu công nghiệp, chung cư,…). Dự kiến số lượng tuyến buýt mở mới đến năm 2020: từ 40 đến 50 tuyến. Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới và lựa chọn phương tiện xe buýt phù hợp với các tuyến đường, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận tải hành khách công cộng. Đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện theo hướng ưu tiên sử dụng phương tiện chất lượng cao, xe buýt điện, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường (xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch: khí CNG, LPG,...). Phát triển thêm các tuyến buýt kế cận để giảm phương tiện cá nhân từ các tỉnh vào Thành phố. Đối với loại hình xe taxi: Phát triển số lượng xe taxi hợp lý; nâng cao chất lượng dịch vụ xe taxi. Quản lý chặt chẽ loại hình xe taxi công nghệ. Đối với loại hình xe liên tỉnh: Tiếp tục sắp xếp, hợp lý hóa luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo hướng các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tập trung kết nối vào các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn, việc trung chuyển hành khách từ các bến xe vào trung tâm thành phố và trung chuyển giữa các bến xe do hệ thống xe buýt và các phương tiện nội đô đảm nhận. Đối với loại hình xe hợp đồng, du lịch: quản lý có hiệu quả đối với loại hình xe hợp đồng (trong đó bao gồm cả xe hợp đồng dưới 9 chỗ) thông qua việc rà soát, thống kê số lượng xe hợp đồng đưa đón công nhân, đưa đón cán bộ công nhân viên và học sinh, xe phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư khu đô thị ... Nghiên cứu, đề xuất các tuyến vận tải du lịch từ trung tâm Thành phố đến các điểm du lịch (chùa Hương, Thành cổ Sơn Tây, Ba Vì, ...).

(3) Đầu tư, khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng kết nối, trung chuyển: Đối với hạ tầng giao thông công cộng chung: Quy định cụ thể về ưu tiên quỹ đất đô thị cho việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho vận tải hành khách công cộng (điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, làn dành riêng,..) khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: Duy trì và phát huy có hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh BRT, phát huy tối đa lợi thế tuyến buýt nhanh làm cơ sở đánh giá, nghiên cứu triển khai các làn đường dành riêng cho xe buýt. Hình thành các điểm trung chuyển mới ngoài vành đai 3 theo các trục hướng tâm vào Hà Nội với chức năng kết nối giữa vận tải liên vùng và vận tải công cộng trong đô thị. Mã hóa hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt và cải thiện, đổi mới cách thức thông tin về lộ trình, điểm dừng đỗ, đặc biệt thông tin giờ xe trên hệ thống hạ tầng xe buýt toàn Thành phố (tại các pano đầu tuyến, tại các điểm dừng, nhà chờ, điểm trung chuyển xe buýt).

(4) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác hoạt động vận tải: Đầu tư trang thiết bị và các ứng dụng công nghệ tiên tiến để hình thành trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng. Xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông và các phần mềm khác phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông. Xây dựng bản đồ số giao thông trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe. Triển khai có hiệu quả dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng tại Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ của JICA. Đổi mới và dạng hóa hình thức bán vé (trực tuyến, online, qua điện thoại,…) và các loại vé cho khách du lịch (vé ngày, tuần,...); hoàn thiện phần mềm timbus, cung cấp dữ liệu thời gian thực về xe buýt cho hành khách. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ nguồn thông tin chung về tình hình giao thông với Trung tâm thông tin giao thông của Thành phố để tăng cường hoạt động điều hành xe buýt, đảm bảo tốt nhất dịch vụ cho hành khách.

(5) Cùng nhiều giải pháp khác như: Tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sắp xếp lại bộ máy quản lý, tăng cường hiệu quả công tác quản lý để giảm chi phí.    

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài nhưng không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 3916/UBND-ĐT ngày 10/9/2019 chỉ đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT, Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn khoáng sản và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký giữa UBND Thành phố với UBND các tỉnh giáp ranh về quản lý, khai thác cát sỏi lòng sông: phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng thuộc UBND các tỉnh lân cận trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài nhưng không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Đẩy mạnh triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em cá xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thành phố để các em được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và có cơ hội phát triển tốt nhất; giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và phát triển giữa trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi với trẻ em nói chung, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 13/9/2019 chỉ đạo triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em cá xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phấn đấu thực hiện các mục tiêu: hỗ trợ cho 100% trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua tư vấn, khám chữa bệnh và hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đồ ấm khi có nhu cầu. 100% trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; được truyền thông, tập huấn các nội dung về kỹ năng sống; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua gia đình, nhà trường và cộng đồng; được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Theo đó, hoạt động vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện kế hoạch cụ thể như sau: tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Tổng hợp, xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ, có kế hoạch huy động nguồn lực theo từng chương trình và hoạt động. Thường xuyên cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em; tổ chức cho các nhà tài trợ thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng…cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoạt động hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám, chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi; hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu chú trọng 11 giải pháp: (1) Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh của trạm y tế các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (2) Xây dựng điểm dịch vụ y tế thân thiện tại cộng đồng; (3) Quan tâm, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; (4) Hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị giảng dạy cho các trường; Hỗ trợ trẻ em trong các gia đình nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số một số điều kiện cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng; (5) Tổ chức các lớp dạy nghề, hướng nghiệp cho các em ; (6) Hỗ trợ kinh phí học nghề, tạo việc làm cho trẻ thuộc gia đình nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (7) Quan tâm đầu tư các trang thiết bị vui chơi giải trí tại cộng đồng, trường học cho trẻ em tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (8) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi thể thao cho trẻ em tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, bản; (9) Tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng sống cho trẻ em về phòng chống xâm lại/lạm dụng, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; (10) Quan tâm, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi khi có nhu cầu; (11) Truyền thông, tập huấn về trợ giúp pháp lý cho trẻ em; phối hợp với các trường học nắm bắt nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của học sinh, trực tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý ngay trong trường học; xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý thân thiện với trẻ em.

Tháng 8/2019, Thành phố đã giải quyết 1.973 vụ KNTC, đạt 87,8%.

Báo cáo Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân của UBND thành phố Hà Nội tháng 8/2019 (từ ngày 16/8/2018 đến 15/8/2019) (tại Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 12/9/2019), UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn Thành phố. Một số kết quả thực hiện như sau:

Trong thời gian từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 31.057 lượt công dân đến KNTC. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp 15.460 lượt công dân, trong đó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp 423 lượt công dân, tổ chức đối thoại với đại diện công dân của một số đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp. Lãnh đạo UBND Thành phố thường xuyên chủ trì họp với các đơn vị, nghe báo cáo tình hình, tiến độ, kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng. Số đoàn đông người: 289 lượt đoàn đông người/63 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố, việc cải tạo nâng cấp một số chợ... Lãnh đạo UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người; đồng thời, xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở các cơ quan nhà nước và gây tiềm ẩn các vấn đề về an ninh nông thôn.

Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019, tổng số đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận 36.916 đơn các loại. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất; quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số huyện; công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư… Các đơn của công dân đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.041 vụ khiếu nại; đã giải quyết 1.973 vụ; đạt tỷ lệ 87,8%. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật.

Thành phố xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Lãnh đạo UBND Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan: Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố, Công an Thành phố…UBND các quận, huyện, nhất là các quận, huyện có phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp phải phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình vụ việc đông người, phức tạp để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo giải quyết, hạn chế phát sinh “điểm nóng”. Bên cạnh đó, Thành phố đã chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương.

Tăng cường quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các tòa nhà, chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố

Xét đề nghị của Sở Công Thương về kiểm tra điều kiện hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh thương mại, cơ sở chuyên ngành điện tại các khu chung cư, nhà cao tầng, tại văn bản số 3895/UBND-KT ngày 9/9/2019, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị còn tồn tại khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quản lý công trình, công tác PCCC và khắc phục dứt điểm những hạn chế đã được kết luận qua kiểm tra; xử lý nghiêm những đơn vị thiếu nghiêm túc, chậm triển khai còn tồn tại sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Công Thương hướng dẫn Tổng Công ty Điện lực Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra sử dụng điện tại các tòa nhà, chung cư cao tầng; xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn để đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp bên trong các tòa nhà đảm bảo tiêu chuẩn, quy phạm, các quy định về an toàn PCCC hiện hành và các quy định pháp luật; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả tại các chung cư cao tầng.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khắc phục dứt điểm các tồn tại trong công tác PCCC, đảm bảo an toàn điện tại các tòa nhà, chung cư cao tầng trên địa bàn quản lý; phối hợp với ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại các tòa nhà, chung cư nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả.


Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật