Hoàn thành nộp báo cáo phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2019 trước ngày 18/9 (10:11 17/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3950/UBND-KT, ban hành ngày 12/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và tiến độ thực hiện Chương trình hành động số 12/CTr-UBND, ngày 10/1/2019, của UBND thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo thực hiện: Các Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành, trọng tâm là: Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/12/2018; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 4/12/2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 5/12/2019; Nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 8/7/2019; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội, Công văn số 3106/UBND-KH&ĐT ngày 22/7/2019 về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/1/2019 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; các văn bản chỉ đạo có liên quan của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố.

Báo cáo phải bám sát từng nội dung tại các văn bản nêu trên để làm rõ các mặt: Công tác chỉ đạo điều hành; tình hình, kết quả thực hiện trong đó nêu rõ những kết quả nổi bật, những thuận lợi, khó khăn; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; dự báo xu hướng; đề ra nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Báo cáo ngắn gọn, đúng trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, đầy đủ số liệu minh họa; phạm vi cập nhật số liệu kết quả thực hiện đến hết tháng 8/2019, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019.

Cục Thống kê Hà Nội cung cấp số liệu thống kê đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội quý I, quý II, quý III và 9 tháng đầu năm 2019 theo cách tính mới của Tổng cục Thống kê: GRDP, giá trị sản xuất nông nghiệp, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ, khách du lịch, CPI... so sánh với cùng kỳ năm trước; cho ý kiến về ảnh hưởng, tác động của kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 do Tổng cục Thống kê công bố.

Các đơn vị tổng hợp báo cáo theo yêu cầu, gửi về Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/9/2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật