Thông cáo báo chí phiên họp Tập thể UBND Thành phố tháng 9/2019 (16:35 13/09/2019)


HNP - Ngày 12/9, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Phiên họp Tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 9/2019 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND Thành phố.

Cụ thể: (1) Xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; (2) Xem xét, thông qua quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố; (3) Xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; (4) Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố; (5) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014, của UBND Thành phố; (6) Xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố; (7) Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố; (8) Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến về các dự thảo Báo cáo, Tập thể UBND Thành phố đã thống nhất thông qua 7 nội dung tại phiên họp, cụ thể như sau:

1. Về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017; tình hình thực tiễn đơn giá xây dựng mới các công trình xây dựng nhà, vật kiến trúc đã có sự thay đổi so với thời điểm quý IV/2016, các biến động chủ yếu bao gồm phí nhân công, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và kiến nghị của các quận, huyện đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung danh mục nhà ở, nhà tạm vật kiến trúc đảm bảo phù hợp thực tế đang thực hiện kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án.

Tập thể UBND Thành phố thống nhất việc tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành đơn giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trình UBND Thành phố thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND Thành phố để phục vụ công tác GPMB là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành. Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: do các yếu tố cấu thành chi phí: tiền lương, giá nguyên vật liệu và chỉ số giá xây dựng tăng nên các mức giá cho từng hạng mục công trình tại dự thảo Quyết định mới tăng so với Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 là 0,65% (phù hợp với chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành). Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND Thành phố xem xét, duyệt ký ban hành.

2. Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố. Căn cứ tình hình thực tiễn, ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Do vậy, một số căn cứ pháp lý để thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 không còn phù hợp.

Căn cứ báo cáo của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm như sau: Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt giái khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND Thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại, Tập thể UBND Thành phố thống nhất tính cần thiết của việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện, trình UBND Thành phố xem xét, duyệt ký ban hành Quyết định; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp giá thị trường (cần sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 02 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 01km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn và mức giá theo quy định tại Bảng giá đất của Thành phố).

3. Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Tập thể UBND Thành phố thống nhất việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết. Dự thảo Quy chế đã bám sát và thể hiện rõ các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/5/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/2/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”,  các nội dung quy định tại Thông tư của Bội Nội vụ, đúng thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; phù hợp với pháp luật về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, đồng thời kế thừa các quy định của Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013, phù hợp thực tiễn phát triển của Thành phố; quy định cụ thể về quy mô dân số để thành lập thôn, tổ dân phố; quy mô thôn, tổ dân phố lớn có thể xem xét chia tách; việc tổ chức thôn, tổ dân phố; bổ sung thêm quy định về đặt tên, quy trình đổi tên, giải thể thôn, tổ dân phố; quy định việc bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố phê duyệt, trong đó nghiên cứu bổ sung thêm tiêu chí thành lập thôn tại một số xã thuộc vùng dân tộc thiểu số của Thành phố. Đối với các vùng dân tộc việc bầu trưởng thôn chú trọng tiêu chí đánh giá về uy tín, vai trò huy động quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc tại cơ sở.

4. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, bộc lộ một số hạn chế, bất cập về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn, số lượng xét khen thưởng.

Tập thể UBND Thành phố thống nhất ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 của UBND Thành phố đảm bảo kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố, bổ sung các quy định mới chặt chẽ hơn trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xét khen thưởng đúng đơn vị, đúng đối tượng, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trên cơ sơ các ý kiến tại Hội nghị, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố phê duyệt, trong đó nêu rõ: không xét duyệt khen thưởng đối với các cá nhân chủ doanh nghiệp và đơn vị doanh nghiệp có sai phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư xây dựng, nợ thuế, phòng cháy chữa cháy, , quản lý hành chính, chưa khắc phục các nội dung kết luận thanh tra về quản lý đất đai... Việc xét duyệt khen thưởng các đối tượng trên phải đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan, trong đó có ý kiến phản biện từ cộng đồng dân cư nơi cư trú. Khen thưởng cấp cao hơn cần quy định rõ thời gian lấy ý kiến trên mạng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và các thông tin cá nhân liên quan.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 của UBND Thành phố

Tập thể UBND Thành phố cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26-9-2014 của UBND Thành phố đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố. Nội dung thảo luận tập trung vào 4 vấn đề: Quy định khoảng cách từ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến trường học; quy định các loại hình trò chơi được phép cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; quy định về quản lý độ tuổi người chơi, có sổ (hoặc file) lưu trữ thông tin về người chơi; quy định về giá dịch vụ tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố, xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về một số nội dung sau: quy định khoảng cách từ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến trường học đặt cách xa theo bán kính phù hợp; nghiên cứu cho phép lắp đặt tại các khu vực vui chơi giải trí, công viên, khách sạn… trên địa bàn; quy định các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đăng ký thời gian hoạt động theo đúng quy định và quản lý chặt chẽ thông tin người chơi (đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên). Phối hợp với các nhà mạng tự động ngắt đường truyền đối với các cơ sở hoạt động quá thời gian quy định.

6. Việc xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, Tập thể UBND Thành phố thông qua dự thảo Phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố, thống nhất dùng cụm từ “Đấu giá quyền khai thác địa điểm đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố”.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, trong đó bổ sung các quy định yêu cầu Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng các nội dung sau: chất lượng của các loại máy bán hàng tự động phải đạt tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển G7; đảm bảo khả năng di chuyển để phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện định kỳ hoặc đột xuất của Thành phố. Máy phải bao gồm chức năng thanh toán bằng thẻ bên cạnh hình thức sử dụng tiền mặt, có kết nối với cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát doanh thu, việc chấp hành các quy định về thuế theo quy định. Mỗi máy bán hàng tự động tại nơi công cộng phải bố trí ít nhất 02 thùng rác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực xung quanh. Thời gian sử dụng: áp dụng theo dòng đời của máy (3 năm, 5 năm hoặc 7 năm).

Giao Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các Doanh nghiệp có Máy bán hàng tự động lắp đặt (328 Máy bán hàng tự động đã triển khai trên địa bàn Thành phố) rà soát, thay đổi chủng loại máy đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo cảnh quan khu vực; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao giám sát chặt chẽ việc quảng cáo trên thân máy nhằm đáp ứng các quy định liên quan và phù hợp với văn hóa, cảnh quan của từng khu vực, địa điểm (trường học, bệnh viện, công sở, TTTM, Di tích lịch sử…) trên địa bàn Thành phố.

7. Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030
    
Tập thể UBND Thành phố thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030 nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển số lượng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, tiến tới năm 2030 dừng hoạt động xe máy tại các quận thuộc thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình UBND Thành phố xem xét, duyệt ký ban hành, trong đó nhấn mạnh các giải pháp quản lý; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Bản đồ số quản lý giao thông trên địa bàn Thành phố quy định cụ thể các tuyến, hành trình. Bổ sung ngay vào Kế hoạch về Đề án xây dựng Trung tâm điều hành giao thông của Thành phố quản lý điều hành toàn bộ giao thông của Thành phố (bao gồm xe buýt, cứu hộ, cứu nạn, bãi đỗ xe, đường sắt đô thị…), đảm bảo hoạt động vào tháng 6/2020. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu tổ chức ngay các tuyến xe buýt tới các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp… nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng. Nghiên cứu đưa các loại hình xe buýt điện vào vận hành, khai thác, tiến tới năm 2025, đến năm 2030 thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu trên địa bàn Thành phố.


Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật