Phê duyệt danh sách các làng nghề, nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2019 (16:21 28/08/2019)


HNP - Ngày 23/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách các làng nghề, nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2019.

Theo đó, phê duyệt danh sách 06 làng nghề và các nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019. Cụ thể, hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1, Quyết định này, tối đa không quá 100 triệu/01 làng nghề/01 nội dung; Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trích từ nguồn kinh phí chi nghiệp vụ năm 2019 đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện có làng nghề được hỗ trợ kinh phi rà soát hồ sơ thực hiện xây dựng thương hiệu làng nghề của các đại diện làng nghề; xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng và tiếp tục phát triển thương hiệu đối với từng làng nghề đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và đại diện làng nghề thực hiện ký hợp đồng, kiểrm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề làm cơ sở để thanh quyết toán kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai hỗ trợ thương hiệụ làng nghề; Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện và cơ chế hỗ trợ phát triển thương hiệu làng nghề năm 2019 báo cáo UBND Thành phố.

UBND các huyện có làng nghề được phê duyệt tại quyết định này có trách nhiệm quản lý thương hiệu của làng nghề trực thuộc địa phương theo quy định; hướng dẫn đại diện làng nghề tiếp tục triển khai các nội dung duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu: Triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu theo hợp đồng đã ký kết với Sở Công thương và UBND các quận, huyện; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy đinh của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy đinh hiện hành; Thực hiện quản lý, duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2019.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật