Thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo đúng quy định (13:11 20/08/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3447/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, về việc thu, nộp và quản lý số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cơ quan quản lý thu là Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Về điều tiết ngân sách: Toàn bộ khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ được điều tiết 100% về ngân sách cấp thành phố để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội. Tiền chậm nộp các khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ được hạch toán theo quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của HĐND thành phố.

Về trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, theo dõi sử dụng nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì: Đánh giá kết quả thu ngân sách đối với khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ hằng năm và dự kiến kế hoạch thu năm sau theo từng địa bàn, gửi Sở Tài chính để tổng hợp khi xây dựng dự toán ngân sách hằng năm.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, quản lý, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Định kỳ 6 tháng phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp số thu từ khoản tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ các đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước, báo cáo UBND thành phố, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm hạch toán, điều tiết ngân sách khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, xác định và tách riêng khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ khi tham mưu UBND thành phố phê duyệt nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư khi được giao đất thực hiện dự án theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổng hợp khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ cùng với các khoản thu khác trên địa bàn thành phố khi xây dựng phương án cân đối ngân sách thành phố trong quá trình tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố dự toán ngân sách hằng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở số tiền thu được, tiếp tục tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo quy định.

Về việc xử lý hạch toán đối với số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã nộp vào ngân sách nhà nước trước đây theo Công văn số 2652/UBND-KT ngày 30/5/2017 của UBND thành phố: Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và thực hiện điều chỉnh chỉnh mục thu đối với các khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (đã nộp ngân sách theo Công văn số 2652/UBND-KT ngày 30/5/2017 của UBND thành phố) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5884/BTC-NSNN ngày 22/5/2019; hoàn thành báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật