Phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng (13:06 20/08/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3466/UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 7/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Theo đó, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của thành phố Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

Tham mưu, đề xuất UBND thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, năng lực để giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng; tham mưu UBND thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định, kế hoạch về đảm bảo an ninh mạng; phòng, chống tội phạm mạng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn phù hợp hàng năm cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở đào tạo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức, thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý hoặc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện theo quy định; thông báo thông tin đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 15/12/2019 và khi có sự thay đổi về thông tin đầu mối. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật