Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (12:35 15/08/2019)


HNP - Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phổ Hà Nội; Danh mục TTHC thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 211 TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục 09 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; 03 TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội, cụ thể:

Danh mục 142 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố;
Danh mục 32 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;
Danh mục 37 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;
Danh mục 09 thủ tục liên thông với Bộ Tư pháp;
03 thủ tục liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực: Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t