Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình (21:31 18/08/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3446/UBND-KHĐT, triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình.

Theo đó, đối tượng áp dụng cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình là các dự án đầu tư công cấp thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020.

Cơ chế thanh toán: Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình và các công tác khác có liên quan trong tổng nguồn vốn được giao hằng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án.

Hồ sơ thanh toán chi phí khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình và các chi phí khác có liên quan theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội, trước ngày 25/11 hằng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án trên cơ sở số vốn cho công tác khảo sát, lập thiết kế, dự toán do Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã thông báo cho từng dự án, làm cơ sở quyết toán niên độ ngân sách hàng năm theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Theo đề nghị của chủ đầu tư và trên cơ sở dự toán công tác khảo sát, thiết kế - dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, trước ngày 15/11 hằng năm thông báo mức vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình cho các dự án tới Sở Tài chính để phân bổ dự toán trên hệ thống Tabmis; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện thanh toán kinh phí được thuận lợi và tuân thủ quy định. Trước ngày 20/11 hằng năm, tổng hợp danh mục các dự án đã thông báo mức vốn khảo sát, lập thiết kế, dự toán để Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội phân bổ dự toán chi khảo sát, lập thiết kế - dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND Thành phố qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t