Chuẩn bị sơ kết 5 năm về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (16:11 14/08/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3319/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 26/7/2019, của Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Theo đó, UBND thành phố giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là đầu mối, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan của Thành ủy, tổng hợp tham mưu đề xuất các nội dung tổ chức hội nghị sơ kết cấp thành phố, báo cáo UBND thành phố theo quy định. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo báo cáo cấp thành phố theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại Kế hoạch số 158-KH-TU ngày 16/7/2019, đảm bảo chất lượng, thống nhất trình UBND thành phố trước ngày 12/8/2019. Nghiên cứu, đề xuất một số gương điển hình, tiêu biểu tham luận tại hội nghị. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài của thành phố tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 16/7/2019 của Thành ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng họp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cụ thể: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố trước ngày 12/8/2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t