Phấn đấu 100% cổng thông tin điện tử sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã liên kết, chia sẻ phổ biến giáo dục pháp luật (15:59 14/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND, triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu, năm 2019, nâng cấp Trang thông tiện tử điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố liên kết chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, pháp luật dùng chung toàn quốc, cập nhật đầy đủ thông tin pháp luật của Trung ương, thành phố. Phấn đấu 100% cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tạo liên kết, chia sẻ với Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố.

Năm 2020, thành phố phấn đấu 100% cổng thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn tạo liên kết, chia sẻ với Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố. Năm 2021, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố triển khai nhiều giải pháp, trong đó, sẽ rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biển, giáo dục pháp luật; bố trí cán bộ làm CNTT chuyên trách trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp thành phố. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến.

Sử dụng ngân sách hằng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới tích hợp mạng xã hội. Nâng cấp Trang thông tin điện tử theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác phổ biển, giáo dục pháp luật.

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét, đường truyền internet...) để cập nhật thông tin, tài liệu lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chuẩn bị điều kiện trang thiết bị (máy tính, đường truyền) tại các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử theo quy định.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội...) để nâng cao nhận thức, giúp người dân khai thác và sử dụng CNTT để tiếp cận pháp luật. Tổ chức quán triệt, phổ biến đến CN, CC, VC, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu phải tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t