Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới (13:35 09/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ). Cụ thể, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, đơn vị. Mỗi CB, CC, VC phải tự giác thực hiện, đồng thời, chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để thống nhất trong nhận thức và hành động.

Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011, của Ban Bí thư, Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 29/5/2012, của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” trong những năm qua. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Kết luận 44-KL/TW của Ban Bí thư, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung, chỉ tiêu trong từng thời gian cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm phù hợp với yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Quan tâm xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật