Cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư cấp Thành phố trong giai đoạn 2019-2020 (16:22 12/07/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2527/UBND-KHĐT ngày 19/6/2019, về triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư cấp Thành phố trong giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, UBND Thành phố ban hành cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư cấp Thành phố giai đoạn 2019-2020 như sau:

Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các dự án đầu tư công cấp Thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch. Các dự án còn lại (kể cả các dự án đã được Thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thông qua các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo) phải được UBND Thành phố quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch.

Cơ chế thanh toán: Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt chi phí: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công quan trọng quốc gia, nhóm A; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C và lập dự án đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các công tác khác có liên quan của giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong tổng nguồn vốn giao cho công tác chuẩn bị đầu tư hằng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án.

Hồ Sơ thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Hồ sơ thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

UBND TP cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan như Chủ đầu tư và các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính.

Cơ chế này được triển khai trong giai đoạn 2019-2020 và thay thế cơ chế thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư tại văn bản số 928/UBND-KHĐT ngày 09/3/2018 của UBND Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND Thành phố qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t