Thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội (09:14 11/07/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, thành lập BCĐ Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn BCĐ Công tác gia đình Thành phố, gồm: Trưởng Ban: Đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Các Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, còn có các ủy viên là dại diện lãnh đạo các sở, đoàn thể Thành phố.


BCĐ có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực công tác gia đình trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện công tác trẻ em; phối hợp giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em, quyền trẻ em ở cơ sở; tổng hợp báo cáo Trung ương và UBND Thành phố theo quy định.

Phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác gia đình và quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới hiệu quả công tác gia đình và việc thực hiện quyền trẻ em; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác gia đình; chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế và kế hoạch hoạt động của BCĐ, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của BCĐ; tổng hợp, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên BCĐ. Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể do đồng chí Trưởng BCĐ phân công.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐ công tác gia đình thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t