Kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ phát triển điện lực thành phố Hà Nội (09:12 11/07/2019)


HNP - Ngày 2/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3534/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố gồm 51 thành viên do ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương làm Tổ trưởng; Tổ phó: Bà Đỗ Kim Thành - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương.

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố có nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật Hiện hành; Chuẩn bị nội dung, tài liệu có liên quan, đề xuất Ban chỉ đạo tổ chức họp để chỉ đạo giải quyết kịp thòi các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo Ban chỉ đạo kết quả tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo.


Các thành viên trong Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phân công của Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ công tác. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1531/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố.

* Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội. Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban: Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương.

Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, giải pháp phát triển điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình điện theo Quy hoạch Phát triển điện lực được phê duyệt trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải cho các vùng chuyên canh, khu chăn nuôi tập trung; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn.

Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về phát triển điện lực và an toàn điện trên địa bàn Thành phố; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển điện lực, an toàn điện và tiết kiệm điện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t