Chuẩn bị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 (16:03 11/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, giai đoạn 2009 - 2019; phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân những năm tiếp theo; những đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị vào 8/2019.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, giúp UBND thành phố tổ chức thành công hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố thẩm định, tổng hợp đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 trình UBND thành phố khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành thuộc thành phố có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, giúp UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 -2019 của thành phố.

Ban Thi đua Khen thưởng thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thẩm định, tổng hợp đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 trình UBND thành phố Hà Nội khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Các sở, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ngành theo quy định của pháp luật, tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019; lựa chọn, bình xét, đề nghị khen thưởng trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành sơ kết và tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 của quận, huyện, thị xã; lựa chọn, bình xét, đề nghị khen thưởng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, đúng đối tượng, tiêu chuẩn.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t