Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (10:04 09/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND, triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019, của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, tập trung vào những điểm mới đến CB, CC, VC trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định hướng xử lý theo quy định. Cụ thể: Trường hợp tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị thì chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng.

Trường hợp không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã thì sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã và bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Trường hợp không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị thì chỉ đạo tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/11/2020; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020.

Liên quan đến rà soát các sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn…, việc rà soát, lưạ chọn sách, tài liệu pháp luật để số hóa, cập nhật phải đảm bảo thiết thực, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực quản lý, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu của cán bộ, công chức, nhân dân. Rà soát các sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản theo quy định hoặc không xuất bản nhưng được cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác công khai đến năm 2019. Sau khi rà soát, các cơ quan đơn vị gửi dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019, dự kiến số lượng sách, tài liệu sẽ cập nhật hàng năm trong giai đoạn 2020-2021 về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm, phương án xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia cho phù hợp.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật