Giao Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố (09:32 08/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2792/UBND-NC về việc giao Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố.

Văn bản nêu rõ, sau khi xem xét Tờ trình số số 1352/TTr-SNV ngày 17/6/2019 về việc giao Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố, căn cứ: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ và Văn bản số 841/TGCP-VP, ngày 17/8/2018 về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Khoản 14, Điều 1, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, UBND Thành phố giao Ban Tôn giáo Thành phố - Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về tín ngưỡng, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng, trừ các lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được UBND Thành phố đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử của Thành phố.

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện quản lý các hoạt động tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật