Nhiều nội dung triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (09:31 08/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND, triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của CB,CC,VC, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND thành phố phân công Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong Công an thành phố. Còn các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố và Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành trong sở, ban, ngành, địa phương mình.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp, Công an thành phố chủ trì tổ chức rà soát quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của thành phố về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện việc rà soát quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của thành phố về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Công an thành phố được giao chủ trì tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 1/1/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm luật có hiệu lực (trước ngày 1/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 1/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 1/1/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật